තව කියවන්න
පුවත්

හෝම්පොඩ් ස්පීකර්වල ඩොල්බි ඇට්මෝස් කෙළවරේ

Apple HomePod කථිකයින් සඳහා වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීමක් පැමිණේ. TvOS 14.2 සමඟ ඇපල් ටීවී 4K ට ඩොල්බි ඇට්මෝස් ශබ්දය මෙන්ම 5.1 සහ 7.1 ශබ්දය වාදනය කිරීමේ හැකියාව ඇත! ඔවුන් සමඟ හෝම්පොඩ්ස්! ඩොල්බි ඇට්මෝස් ශබ්දය ඉහළයි ...

තව කියවන්න