තව කියවන්න
පුවත්

නිවස ඉදිරිපිට කැමරාවක් අවශ්‍යද? ඔබට නොබෙල් ත්‍යාගය ලැබෙන ආකාරය සටහන් කිරීමට!

හරි, හරියටම ඔබට ලැබෙන්නේ කෙසේද යන්න නොවේ. ඔබට ඒ ගැන පැවසීමට මිතුරෙකු දුවන විට පමණි. නෙස්ට් කැමරාව එවැනි අසාමාන්ය තත්වයක් වාර්තා කළේය. ඔබ මධ්‍යම රාත්‍රියේ හොඳින් නිදාගන්නවා. එය 2.15:XNUMX යි. හදිසියේම ඔබට දොර සීනුව ඇසේ. පළමුවන...

තව කියවන්න