20 ඩෙකෙල් - ඡායාරූපය 2
තව කියවන්න
ජීවන රටාව, විචාර

TWS Earphone - 20 Decbel AHS75-ANC

මෑතකදී, ඩෙසබෙල් ඒඑච්එස් 20-ඒඑන්සී හෙඩ්ෆෝන් 75 ක් මගේ අතට වැටුණි (හෝ ඒ වෙනුවට කන්). වෙළඳපල බොහෝ තාක්ෂණික විසඳුම් වලින් පිරී ඇති අතර නිෂ්පාදකයින් හෙඩ්ෆෝන් සෑදීමේදී එකිනෙකා අභිබවා යති. මෑතකදී, TWSy (සත්‍ය රැහැන් රහිත ශබ්දය) ඇතුල් වේ ...

තව කියවන්න