තව කියවන්න
තීරු

නා ඩයගොන් ඇලී! ක්ෂිතිජයේ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සහ ක්වොන්ටම් අන්තර්ජාලය

මම දර්ශන නැරඹීමට කැමතියි. මගේ පැටවුන් බලහත්කාරයෙන් ගින්නෙන් දැවෙන තුරු ආසන්න හා දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට ගොස් ඒවා මත ඇවිදීමට මම කැමතියි. අනෙක් අතට, මම සම්බන්ධ සියලු අපහසුතාවන්ට කැමතියි ...

තව කියවන්න